Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Kyone Service Center,
Dorpsstraat 25
4511 EB BRESKENS NL
Telefoonnummer: +31 117-385103
kyone@kyone.nl
KvK: 63055430
BTW Nr: NL0017.07.491.B73

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder “koper”: iedere privaatrechtelijke
(rechts)persoon alsmede samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid aan wie Kyone Service Center een offerte heeft gedaan of die met Kyone Service Center een overeenkomst wenst af te sluiten of heeft afgesloten.

Artikel 2: Toepassing van deze voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Kyone Service Center gedane offertes, met koper gesloten overeenkomsten en de aan Kyone Service Center verstrekte opdrachten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen; eventuele algemene voorwaarden van de koper zijn op transacties met Kyone Service Center van toepassing indien Kyone Service Center daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

2. Afspraken en toezeggingen die afwijken van de inhoud van deze voorwaarden kunnen beide partijen uitsluitend binden indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Kyone Service Center zijn bevestigd.

Artikel 3: Offertes, Aanbiedingen, Opdrachten

1. Alle door of namens Kyone Service Center gedane offertes en/of aanbiedingen zijn –tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen- geheel vrijblijvend en kunnen steeds worden ingetrokken, zolang niet op die offertes gegeven opdrachten zijn aanvaard door Kyone Service Center, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een offerte c.cq. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. Door de koper gegeven opdrachten binden Kyone Service Center eerst nadat deze schriftelijk door Kyone Service Center zijn bevestigd.

3. Ingeval overeenkomsten met Kyone Service Center een herhalend karakter hebben, zijn deze slechts bindend voor het door koper vastgelegde tijdsbestek.

4. Indien en nadat een opdracht aan Kyone Service Center is verstrekt en door deze is aanvaard of indien een overeenkomst met Kyone Service Center is gesloten, kan deze slechts worden gewijzigd en/of geannuleerd met toestemming van Kyone Service Center en op de door Kyone Service Center te stellen voorwaarden.

5. Alle bijkomende werken en leveringen van welke aard dan ook, blijven ten laste van de koper en worden beschouwd als wijziging in de opdracht.

6. Catalogi, brochures en algemene beschrijvingen van de producten zijn zo nauwkeurig; hier kunnen echter geen rechten aan ontleend worden door de koper.

7. De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes getoond, gevoegd of medegedeeld zijn, geven een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten Kyone Service Center niet tot enige vergoeding en geven de koper niet het recht om ontvangst of betaling der geleverde goederen te weigeren.

8. Door Kyone Service Center desgevraagd verstrekte afbeeldingen en tekeningen blijven te allen tijde zijn eigendom en moeten hem op daartoe gedaan verzoek onverwijld worden teruggeven, bij gebreke waarvan de houder de door de eigenaar te bepalen waarde ervan is verschuldigd.

Artikel 4: Levering, Risico en Aansprakelijkheid

1. De te leveren zaken zijn voor rekening en risico van de koper vanaf het moment waarop de goederen het bedrijf, magazijn of andere opslagruimte van Kyone Service Center hebben verlaten. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door Kyone Service Center met de wederpartij is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.

2. De koper is verplicht na aflevering van de goederen deze te controleren en eventuele gebreken op het vrachtbrief/ reçu te vermelden. Daarnaast kan de koper binnen 24 uur later gevonden gebreken direct bij Kyone Service Center melden. Oponthoud of vertraging tijdens het transport is niet voor rekening en risico van Kyone Service Center, tenzij door haar schuld veroorzaakt.

3. De aangegeven leveringstermijnen door Kyone Service Center zijn nooit fataal. Na ingebrekestelling van Kyone Service Center door de klant, zal er door beide partijen een redelijke termijn gesteld worden waarbinnen de levering alsnog plaats moet vinden, alvorens de klant kan overgaan tot verdere acties.

4. De koper is verplicht de gekochte, c.q bestelde, c.q te leveren zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze aan hem ter beschikking worden gesteld.

5. Wanneer een koper weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden goederen terstond in ontvangst te nemen, zijn daaruit voortvloeiende vrachtkosten, onkosten van opslag, administratiekosten en verdere bijkomende kosten voor zijn rekening. Dit voor een termijn van maximaal 1 maand, waarna Kyone Service Center het recht heeft de goederen door te verkopen aan een andere koper.

6. Indien de opdrachtnemer op verzoek van de koper besluit de bestelde goederen te bezorgen op het adres van de particuliere klant van de koper, dan geschiedt de levering gelijkvloers op een voor de vrachtauto bereikbare plaats. Verder zal de koper, ook in het geval al vrachtkosten in de prijzen ingecalculeerd, voor het verrichten van deze dienst aan de koper een speciale vergoeding berekenen welke 5% bedraagt van het factuurbedrag met een minimum van € 25,-.

7. Tenzij de goederen door de koper aan het magazijn van Kyone Service Center worden afgehaald, reizen zij met een ter plaatse gebruikelijk vervoermiddel naar keuze van de Kyone Service Center. Verlangt de koper een andere wijze van vervoer, dan zijn de extra kosten daarvan voor zijn rekening.

Artikel 5: Prijzen

1. De overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij door externe omstandigheden, (zoals verhoging van rechten/accijnzen, wijziging in muntpariteit, prijsstelling van de leveranciers, verzekeringspremies en dergelijke) prijsverhoging moet worden toegepast. Indien dat het geval is, zijn de door opdrachtnemer toegepaste prijsverhogingen bindend voor de koper.
Overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting tenzij anders vermeld.

2. Door de koper verlangde wijzigingen in het product, zullen eveneens grond opleveren voor een dienovereenkomstige prijsverhoging.

3. Kosten van in- en uitlading en vervoer van de zaken zijn niet in de prijzen inbegrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

1. De door opdrachtnemer geleverde goederen blijven de uitsluitende eigendom van Kyone Service Center zolang de koper niet volledig aan al zijn (betalings-) verplichtingen betreffende de tegenprestatie krachtens de tussen partijen gesloten overeenkomst heeft voldaan.

2. De koper is vòòr de bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de geleverde goederen anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de goederen te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden.

3. Kyone Service Center heeft vòòr bedoelde eigendomsovergang te allen tijde toegang tot de zaken welke in eigendom zijn, waar deze zich ook bevinden. De koper is verplicht Kyone Service Center daartoe de gelegenheid te geven.

4. In het geval Kyone Service Center een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, zal de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden gelden, waarbij Kyone Service Center onverminderd recht heeft om vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

5. De koper is verplicht om Kyone Service Center terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop een eigendomsvoorbehoud van Kyone Service Center rust.

6. De koper is verplicht de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud van Kyone Service Center rust afzonderlijk en herkenbaar te bewaren.

 

Artikel 7: Reclame

1. Reclames op door de Kyone Service Center geleverde zaken, die reeds door Kyone Service Center zijn doorverkocht worden uitsluitend in behandeling genomen, indien zij schriftelijk door de koper zijn ingediend bij Kyone Service Center.

2. Eventuele klachten dienen terstond bij aflevering bezwaren schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Kyone Service Center. Nadien kunnen nog slechts binnen acht dagen na aflevering bezwaren schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Kyone Service Center, indien aannemelijk wordt gemaakt dat de klachten niet eerder konden worden geconstateerd; latere bezwaren behoeven door Kyone Service Center niet in behandeling te worden genomen.

3. Het indienen van bezwaren bij Kyone Service Center geeft aan koper nimmer enig recht de betaling van de factuur op te schorten.

Artikel 8: Niet-toerekenbare tekortkoming

1. Wanneer de opdrachtnemer door mobilisatie, oorlogsgevaar, oorlog, werkstaking, uitsluiting, of door een niet-toerekenbare tekortkoming van andere aard in de uitvoering der overeenkomst wordt belemmerd, is hij niet gehouden aan enige termijn en tevens bevoegd de door hem gesloten overeenkomst geheel of ten dele niet uit te voeren, zonder dat enige gerechtelijke maatregel nodig zal zijn.

2. Wanneer de koper door een niet-toerekenbare tekortkoming niet in staat is de overeenkomst uit te voeren dient hij van het optreden van die omstandigheden onverwijld kennis te geven aan de opdrachtnemer.

Artikel 9: Betaling

1. Betaling dient binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan Kyone Service Center een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maanden gerekend.
3. Indien na aanmaning door Kyone Service Center betaling alsnog uitblijft, is Kyone Service Center bovendien gerechtigd aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
4. De in lid 4 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 25.000,00:
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering, met een minimum van € 40,00;
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering.
5. Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00 is Kyone Service Center gerechtigd aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 5% van deze hoofdsom in rekening te brengen.
6. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is Kyone Service Center gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 2 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
7. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is Kyone Service Center gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Kyone Service Center eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
8. Door de wederpartij gedane betalingen zullen door Kyone Service Center ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
9. De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van Kyone Service Center te verrekenen met eventuele tegen-vorderingen die hij heeft op Kyone Service Center. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 10: Retentierecht

1. Als opdrachtnemer zaken onder zich heeft van de koper heeft opdrachtnemer het recht om zijn verplichting, om de desbetreffende zaken af te geven, op te schorten tot de voldoening van hetgeen de koper aan opdrachtnemer verschuldigd is.

Artikel 11: Verplichtingen van opdrachtnemer

1. Koper is verplicht om aan opdrachtnemer alle medewerking te doen en medewerking te verlenen, waardoor een optimale uitvoering van de opdracht kan worden bevorderd c.q. beletselen voor een optimale uitvoering worden weggenomen.

2. Koper is gehouden om opdrachtnemer te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, indien koper niet volledig aan zijn verplichtingen uit dezen hoofde heeft voldaan; in dat geval kan koper geen aanspraak maken op vergoeding van schade door opdrachtnemer.

Artikel 12: Verplichtingen van uitvoering

1. Opdrachtnemer neemt op zich en is gehouden om de opdracht op vakbekwame wijze uit te voeren.

2. Indien een aan opdrachtnemer verstrekte opdracht door deze niet op vakbekwame wijze is uitgevoerd is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer in het algemeen beperkt tot het navolgende
– opdrachtnemer zal de opdracht of het desbetreffende gedeelte daarvan opnieuw en correct uitvoeren zonder hiervoor aan koper kosten in rekening te brengen;
– indien het corrigeren van de uitvoering niet meer mogelijk is of niet meer zinvol is te achten (bijvoorbeeld wegens het tijdsverloop) kan door opdrachtnemer het desbetreffende factuurbedrag of een evenredig gedeelte daarvan worden gecrediteerd, respectievelijk gerestitueerd.

3. Iedere verdere aansprakelijkheid is in het algemeen tussen partijen uitdrukkelijk uitgesloten, voorzover die niet dwingend in de Wet is geregeld.

4. Aansprakelijkheid van opdrachtnemer zal het totale bedrag van de betreffende opdracht nooit te boven gaan.

5. Opdrachtnemer is niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, danwel aan personen, zowel bij koper als bij derden.

6. Opdrachtnemer is terzake van door haar van koper aangenomen werkzaamheden niet aansprakelijk voor onrechtmatige daden, onzorgvuldig gedrag of nalatigheden van haar ondergeschikten of van hen, die niet in haar loondienst werkzaamheden ten behoeve van opdrachtnemer verrichten, danwel op welke wijze dan ook direct of indirect zijn betrokken bij het uitvoeren van opdrachten.

Artikel 13: Garantie

1. Van garantie is slechts sprake indien zij ook schriftelijk is overeengekomen. Eventueel overeengekomen garanties behoeven niet in behandeling te worden genomen indien koper niet volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 14: Annulering

1. Ingeval van annulering door de koper, zal de koper aan Kyone Service Center haar alle kosten, schade en gederfde winst moeten vergoeden, tenzij anders is afgesproken.

2. Ingeval van annulering zal het te vergoeden bedrag bepaald worden door Kyone Service Center, waarbij 75% van het orderbedrag minimaal in rekening wordt gebracht aan koper. Dit bedrag kan verhoogd worden met alle bijkomende kosten en schade.

3. Ingeval van annulering door de koper zal er geen restitutie plaatsvinden van reeds betaalde bedragen

Artikel 15: Domiciliekeuze

1. Op alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is steeds Nederlands recht van toepassing. Met betrekking tot geschillen is de gewone burgerlijke rechter bevoegd.